Genel Biyoloji (4.Ünite)

Aynı türe ait farklı bireylerin en az iki farklı görünüşe sahip olmaları durumuna Polimorfizm

Türlerin tanımlanmasında kullanılan regnum terimi alem taksonomik grubu ifade eder.

Çevresel faktörlerin etkisi ile ortaya çıkan ve üreme hücrelerindeki kalıtsal materyal üzerinde değişiklik oluşturmayan karakterlerin (modifikasyon) gelecek nesillere aktarımı söz konusu değildir.

Homolog kromozom: Biri anneden diğeri babadan gelen ve bireylerde aynı karakterlerin kontrolünden sorumlu olan kromozom çiftleridir.

Bir populasyon içinde belli alellerin görülme sıklıklarının tesadüfen arttığı ya da azaldığı ve türleşme süreçleri üzerinde etkili olan duruma genetik sürüklenme

Genel Biyoloji (3.Ünite)

Filogeni, bir canlı türünün yeryüzünde ortaya çıkışından günümüze kadar geçen sürede başka hangi türlerle akrabalık ilişkisi olduğunu araştıran bilim dalıdır.

Süngerler, Parazoa grubu içerisinde yer alan, hücre düzeyinde organizasyona sahip olan canlılar olup sinir ve kas dokuları yoktur.

Bryophyta bölümünün en büyük ve en karakteristik grubu yapraklı kara yosunlarıdır. 

Fauna: Sınırları belli bir bölgedeki tüm hayvan türlerinin listesi

Biyom: Yeryüzünde kendine özgü iklim­sel özellikleri, bitki örtüsü ve hayvan top­lulukları bulunan büyük bölgeler

Linne ikili isimlendirmenin ilk uygulamasını 1753’te yayımladığı Species Plantarum (Bitki Türleri) adlı eserinde yapmıştır.

Genel Biyoloji (2.Ünite)

Somatik hücrelerde iki set hâlinde (çift olarak) bulunan kromozomların her bir çiftine homolog kromozom adı verilir.

Mendel’in deneylerinde bezelyelerde seçmiş olduğu karakterlerden yeşil tohum rengi resesif karaktedir.

F1 test çaprazlaması sonucunda oluşan rekombinant birey sayısının, toplam birey sayısına bölünüp 100 ile çarpılarak, %’ de olarak gösterilmesidir.” İfadesi rekombinasyon frekansı
Genotip ya da genom bir canlının taşıdığı genlerin toplamıdır.